A fent felsoroltakon kívüli valamennyi esetben, külföldi természetes és jogi személy mező- és erdőgazdasági földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát, kizárólag kormányhivatali engedéllyel szerezheti meg.

Természetes személyek ingatlanszerzéséhez - amennyiben nem tartoznak egyik fent felsorolt ország állampolgárai közé sem - függetlenül attól, hogy Magyarországon milyen státusszal (pl. letelepedett, bevándorolt, menekült) rendelkeznek, szükséges a kormányhivatali engedély.

 

Az engedélyezéshez szükséges iratok:

1. KÉRELEM 

Az eljárás kérelem beadásával indul, melyet az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

A kérelmet a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani (a kérelem formanyomtatványa letölthető az alábbi címről: link

 

2. ILLETÉK 

Az eljárás illetékköteles, az eljárási illeték ingatlanonként 50.000 Ft. 

Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, illetve letelepedett jogállású személy, ÉS a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdon megszerzése esetén mérsékelt összegű (10.000 Ft.) illetéket fizet. 

3. ÚTI OKMÁNY VAGY SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS IGAZOLVÁNY / FIÓKTELEP VAGY KERESKEDELMI KÉPVISELET CÉGKIVONATA 

A kérelemhez mellékelni kell természetes személy esetén a kérelmező érvényes úti okmányának vagy más, személyazonosításra alkalmas igazolványának hiteles másolatát. 

Mindezek alapján tehát a kérelemhez csatolni kell a kérelmező útlevelének, jogosítványának, vagy magyar személyazonosító igazolványának jogi képviselő vagy közjegyző által hitelesített másolatát. 

A kérelemhez mellékelni kell jogi személy esetén a Fiókteleptv. szerinti fióktelep vagy kereskedelmi képviselet 21 napnál nem régebbi hiteles, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatát.

4. INGATLANSZERZÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS 

A kérelemhez mellékelni kell az ingatlanszerzésre irányuló előszerződést vagy szerződést, vagy olyan nyilatkozatot, amely alapján az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándéka megállapítható. 

A szerződésekből minden esetben egy darab eredeti vagy közjegyzővel hitelesített példányt kell csatolni. 

5. TULAJDONI LAP / BEFIZETÉSRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS 

A kérelemhez mellékelni kell a megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó, 21 napnál nem régebbi hiteles/e-hiteles tulajdoni lapot. 

 

6. MEGHATALMAZÁS 

Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el az ügyben, minden esetben kérjük a nevében eljáró jogi képviselő vagy más természetes személy részére adott meghatalmazás egy darab eredeti példányát becsatolni. 

7. ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY 

A kérelmező a büntetlen előélet igazolására hatósági erkölcsi bizonyítványt csatol.

EGYÉB BECSATOLANDÓ IRATOK 

- Kiskorú kérelmező esetén születési anyakönyvi kivonat OFFI által fordított példánya. 

- Amennyiben az eladó vagy a vevő nem személyesen járt el a szerződés megkötésekor, a meghatalmazás egy eredeti vagy közjegyzővel hitelesített másolati példánya, kiskorú eladó esetén gyámhatósági hozzájárulás csatolása. 

- Amennyiben a kérelmező az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó vagy egyéni cég tagja, és - a kérelemben foglalt nyilatkozata szerint - Magyarországon gazdasági tevékenységet kíván folytatni, amely tevékenység folytatásához a megszerezni kívánt ingatlan szükséges, csatolnia kell kérelméhez az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását tanúsító közokiratot, egyéni cég esetén 21 napnál nem régebbi hiteles vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot. 

- Amennyiben a kérelmező külföldi természetes személy Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy szálláshellyel rendelkezik, és ez idő alatt összesen legalább 3 évig foglalkoztatási jogviszonyban állt, az állami adóhatóság által kiadott foglalkoztatási jogviszony igazolást is mellékelni kell. 

 

AZ ELJÁRÁS MENETE

Az engedélyezési eljárás során a kormányhivatal megvizsgálja, hogy a kérelemhez csatolandó mellékletek benyújtásra kerültek-e, valamint függő hatályú határozatot bocsájt ki melyben tájékoztatja a megvásárolni kívánt ingatlan tulajdonosát és az eladót a kormányhivatal előtti eljárás megindításáról, a rendelkezésre álló határnapról, amely időpontig a kormányhivatal érdemi döntést hoz. Határidő túllépése esetében a függő hatályú határozatban foglaltak az irányadók. 

Amennyiben a beadott anyag nem tartalmaz minden szükséges iratot, úgy hiánypótlás kerül kiküldésre. A hiánypótlási határidő indokolt esetben egyszer, a kérelmező vagy képviselője írásbeli kérelmére meghosszabbítható. 

A kormányhivatal megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzatot, és kéri a nyilatkozatát arról, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket. 

A kormányhivatal eljárása során külföldi természetes személy kérelmező esetén megkeresi a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt, valamint az Országos Rendőr-főkapitányságot a közérdeksérelem (kitiltás, beutazási és tartózkodási tilalom, elfogatóparancs) kérdésében.

 

Közérdeksérelem kérdésével kapcsolatosan szükséges továbbá a külföldi természetes személy büntetlen előéletének igazolására hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése.

Jogi személy kérelmező esetén a közérdek sérelme különösen akkor valósul meg, ha a fióktelep vagy kereskedelmi képviselet: 

- adószámát az állami adóhatóság felfüggesztette vagy törölte, 

- a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerint alkalmazott tevékenység korlátozására vonatkozó intézkedés hatálya alatt áll, 

- felszámolás, kényszertörlés, vagy a Fiókteleptv. szerinti megszüntetési eljárás alatt áll. 

 

A válaszok megérkezése után a kormányhivatal dönt az ingatlanszerzés engedélyezése kérdésében. 

Amennyiben az ingatlanszerzés közérdeket vagy önkormányzati érdeket sért, az ingatlanszerzés engedélyezése iránt benyújtott kérelmet el kell utasítani. 

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 45 nap. 

A kormányhivatal érdemi határozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Finanszírozás és lakáshitel

A Magyarországon ingatlant szerezni kívánó külföldi magánszemélyek és befektetők legtöbbször készpénzért vásárolnak. Külföldi állampolgárként limitált lehetőség van a bankok által kínált lakáshitelek felvételére, ez függ az igénylő állampolgárságától, státuszától, valamint a bíráló hitelintézet támasztotta egyéb követelményeknek való megfeleléstől egyaránt. Devizabelföldiként (azaz Magyarországon munkavállalási engedéllyel és jövedelemmel rendelkező valamint adózó természetes személyek esetén) a bankok is több kedvező opciót kínálnak az elbírálás során, míg "devizakülföldi" státusszal (jellemzően a befektetők egy része) egy működő, helyi alapítású cég nyújt lehetőséget a hitelfelvételre, illetve egyéb módokon kell igazolniuk a magyarországi kötődést, hogy hitelkérelemért folyamodhassanak

shutterstock_1722047152.jpg

Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése

(forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala - Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály előírása)

Külföldi jogi vagy külföldi természetes személy, a mező- és erdőgazdasági földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát, az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal engedélyével szerezheti meg. 

NEM szükséges kormányhivatali engedély az alábbi esetekben: 

  • Az Európai Unió tagállamainak (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia) állampolgárai, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetei, 

  • Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (Norvégia, Liechtenstein, Izland) állampolgárai, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetei, 

  • Svájc állampolgárai (a 2006. évi CXXV. törvénnyel kihirdetett a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás alapján), valamint 

  • Kettős állampolgárok, ha az egyik állampolgársága a magyar vagy tagállami, valamint a külföldön élő magyar állampolgárok, ingatlanszerzése, továbbá 

  • Öröklés esetén 

  • A menekült és oltalmazott jogállású személyek ingatlanszerzése esetében.